ÅTERVINNING AV VÄRME I SPILLVATTEN

Lägre energikostnad, högre avkastning och maximal klimatnytta

I framtidens energismarta fastigheter minimeras behovet av köpt energi. Det är då direktavkastningen för fastighetsägaren ökar som mest och klimatnyttan blir som störst. Evertherms systemlösning återvinner minst 90 % av den energi som tillförts för uppvärmning av varmvattnet i en fastighet.

Med Evertherm-systemet leds det varma spillvattnet från avloppsstammen, via en pumpgrop, till ackumulatortankar där det samlas upp. Värmeenergin i vattnet utvinns via en underhållsfri polymer värmeväxlare som är anpassad för aggressiva miljöer. När energin utvunnits spolas spillvattnet ut i avloppsstammen och har då samma temperatur som det inkommande kallvattnet, vilket följer gällande regelverk. Värmeenergin som återvunnits återförs tillbaka till fastigheten genom uppvärmning av varmvattnet och bostäderna. Energi tillförs avloppsvattnet även via externa elvärmekällor som disk- och tvättmaskiner. Denna energi återförs till fastighetens energisystem, för att cirkulera i ett kretslopp 10 till 20 gånger innan den lämnar fastigheten.

Fördelar i korthet

Minimerar växthusgasutsläpp

Hög driftsäkerhet med minimalt underhåll

Grön finansiering

Garanterad energibesparing minskar risk

Oöverträffad återvinning

Se fler fördelar

Ökat fastighetsvärde

Övergripande systembeskrivning

1
Pumpgrop
Tuggerpump finfördelar spillvattnet till bufferttank. Säkerställer avloppsfunktion via bräddning.
2
Bufferttank
Utjämnar flödesvariationerna.
Möjliggör optimalt energiutnyttjande.
3
Kollektortank
Innehåller energikollektorer för avlämning av energi mot värmepump.
4
Värmepump och ackumulator­tankar
Anpassas och optimeras mot fastigheten för bästa energiprestanda.
5
Styr- och optimering
Mäter, kontrollerar och reglerar temperaturer, nivåer och flöden för att optimera energiåtervinning ur spillvattnet.
1
Pumpgrop
Tuggerpump finfördelar spillvattnet till bufferttank. Säkerställer avloppsfunktion via bräddning.
2
Bufferttank
Utjämnar flödesvariationerna.
Möjliggör optimalt energiutnyttjande.
3
Kollektortank
Innehåller energikollektorer för avlämning av energi mot värmepump.
4
Värmepump och ackumulatortankar
Anpassas och optimeras mot fastigheten för bästa energiprestanda.
5
Styr- och optimering
Mäter, kontrollerar och reglerar temperaturer, nivåer och flöden för att optimera energiåtervinning ur spillvattnet.

4 steg till en energismart fastighet

Vi hjälper dig hela vägen till en lönsam lösning – från dimensionering till drift och underhåll.

1
Dimensionering

I samband med att vår kund planerar ett byggprojekt för vi en dialog kring dimensionering av ett Evertherm-system. Kunden förser oss med ett antal grundparametrar varefter vi återkopplar med förslag på en lösning.

2
Projektering

I nästa steg ritar en projektör in Evertherm-systemet i planer/ritningar. Evertherm bistår med expertis som möjliggör rätt beslut kring placering, markarbeten, etc.

3
Installation

Genom egna installationsinsatser och partners erbjuder Evertherm installation av våra systemlösningar. Vi samordnar installationsarbetet med kundens övriga entreprenörer för en effektiv installation som en del i fastighetens helhet. Vi samarbetar med lokala partners och underentreprenörer för effektivitet och lokal närvaro.

4
Drift & underhåll

Evertherms systemlösningar har en hög driftsäkerhet med minimalt underhåll. Evertherm åtar sig årlig översyn och underhåll om serviceavtal tecknas. I övrigt är vi tillgängliga för rådgivning.

Smart styrning via molnet

Evertherms systemlösningar innehåller ett integrerat automationssystem som garanterar säker drift och maximerar energiåtervinningen. Driftsäkerheten är alltid i fokus, varför det är möjligt att övervaka pumpar och annan kritisk utrustning i realtid. Information finns om vätskenivåer, temperaturer och drifttider, data som även kan följas upp historiskt. De pumpar som används är anpassade för en driftsäker miljö.

Energiåtervinningen optimeras genom att driften anpassas till de faktiska avlämningsmöjligheterna i varje applikation. Värmepumpen kan exempelvis styras till att gå på solel i de fall det är mest fördelaktigt. Energilagring möjliggör sänkta effekttoppar, inte bara i ackumulatortankar på den varma sidan, utan även i bufferttankarna på den kalla sidan. En särskild app synliggör och dokumenterar energi- och klimatnyttan för fastighetsägaren och de som nyttjar fastigheten.

Projekteringshjälp

Evertherm erbjuder projektering av systemlösningar vid såväl nyproduktion som ROT-projekt för energieffektivisering av fastigheter. Projekteringen avser de delar som krävs för rör-, el- och styrinstallationen av Evertherms produkter samt integrationen med fastighetens övriga energisystem, exempelvis geoenergi och fjärrvärme.

Serviceavtal och garantier

Evertherm erbjuder funktionsgaranti och serviceavtal som ett tillval i samband med installation av företagets systemlösningar. I serviceavtalet ingår årlig översyn, driftövervakning och felsökning. Funktionsgarantin avser uppnådd återvinning i relation till planerad dito, där kunden ansvarar för de invärden som mottagits i samband med dimensionering av installationen.

Affären med Evertherm

Allmänna villkor
AB04 eller ABT06
Produktgaranti
2 år produkt, 5 år arbete
Totalägarskap
Fastighetsägare/totalentreprenör; Evertherm  ansvarar för avlämning till varma sidan
Installation
Evertherm + underleverantör
Serviceavtal
Tillval
Funktionsgaranti
Ingår vid serviceavtal
Finansiering
Tillval, förutsätter funktionsgaranti
REFERENSPROJEKT
"Ur energiprestanda och framtida energikrav så är Evertherm en mycket intressant produkt. Tack vare den höga verkningsgraden och energieffektiviteten nås god energiprestanda för byggnaden med lågt primärenergital."
Mats Andersson
Affärsutvecklare, Skanska Sverige

Referensprojekt